وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL
ALPHA
DELTA1
EARTH1
FSS Server
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 8.032 ms Test Now
DELTA GMT 5.791 ms Test Now
EARTH CEST 4.455 ms Test Now
GAMMA EST 4.275 ms Test Now
SIGMA SGT 4.18 ms Test Now
THETA CEST 4.509 ms Test Now
ZETA PST 4.46 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 

Notifications

Below is are the Notifications related to the FullSail Systems Network. In this section you can check if there's any known issues.

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد