وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL LOAD پایداری
ALPHA
DELTA1
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 17.245 ms Test Now
DELTA GMT 16.352 ms Test Now
GAMMA EST 17.738 ms Test Now
SIGMA SGT 16.385 ms Test Now
THETA CEST 16.187 ms Test Now
ZETA PST 18.149 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 
هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد