Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL LOAD Активно време
ALPHA
DELTA1
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 8.029 ms Test Now
DELTA GMT 8.493 ms Test Now
GAMMA EST 8.163 ms Test Now
SIGMA SGT 7.626 ms Test Now
THETA CEST 7.792 ms Test Now
ZETA PST 7.648 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 
Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.