Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер PANEL HTTP/S FTPs SMTP SQL LOAD Активно време
ALPHA
DELTA1
GAMMA1
SIGMA1
THETA1
ZETA1

Data Center Time & Performance Information

Below is a real-time overview of Data Center time zone information and current speed data.

Data Center Local Time Time Zone Local Date Response Time SpeedTest
ALPHA CEST 5.44 ms Test Now
DELTA GMT 6.364 ms Test Now
GAMMA EST 5.237 ms Test Now
SIGMA SGT 5.414 ms Test Now
THETA CEST 5.145 ms Test Now
ZETA PST 5.103 ms Test Now
Also provided is UTC (Coordinated Universal Time) Server Synchronization Time as a reference point.
Server Synchronization (UTC): 
Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.